Skip to content

Den 19 april 2023 offentliggjorde ACQ Bure AB (”ACQ”) att ACQ ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan ACQ och Yubico AB (”Yubico”), varigenom ACQ avsågs fusionerads med Yubico och ändra namn till Yubico AB (”Transaktionen”).

ACQ var vid denna tidunkt noterat på Nasdaq Stockholm. I samband med att Transaktionen slutfördes den 20 september 2023, antog det sammanslagna bolaget  namnet Yubico och bytte noteringslista till Nasdaq First North Growth Market med första dag för handel den 20 september 2023.

Yubico har för avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm (Main Market) inom 12–18 månader efter listbytet och byta redovisningsstandard från K3 till IFRS.

All dokumentation som publicerades i samband med Transaktionen finns tillgänglig här.