Skip to content

Definitioner

Förkortning Betydelse
B2C Business to Customer (företag till kund)
En transaktion mellan ett företag och en individ som slutkund
B2E Business to Employee (företag till anställd)
Elektronisk försäljning via ett verksamhetsinternt nätverk som möjliggör för bolaget att erbjuda produkter och/eller tjänster till sina anställda
CSPN Certification de Sécurité de Premier Niveau
En certifiering som ges ut av French National Agency for Information Systems Security till produkter inom informationsteknologi
FFEIC Federal Financial Institutions Examination Council
Ett formellt amerikanskt myndighetsorgan som består av fem banktillsynsorgan som har rätt att lämna föreskrifter om gemensamma principer, standarder och rapportformat för att främja enhetlighet i övervakningen av finansiella institut
FIDO Alliance Fast Identity Online Alliance
FIDO Alliance är en öppen branschorganisation lanserade 2013 vars mission är att utveckla och främja autentiseringsstandarder som bidrar till att minska världens beroende av lösenord
FIDO Fast Identity Online
FIDO är en uppsättning teknikagnostiska säkerhetsspecifikationer för stark autentisering. FIDO utvecklas av FIDO Alliance
FIPS Federal Information Processing Standard
Federal Information Processing Standard Publication 140-2 är en amerikansk myndighetsstandard för datorsäkerhet som används för att godkänna kryptografiska moduler. Den ges ut av U.S. National Institute of Standards and Technologies och är en säkerhetsstandard som erkänns av USA, Kanada och den Europeiska unionen
HSM Hardware Security Module
En HSM är en hårdvarubaserad säkerhetsmodul som ger ökat skydd för kryptografiska nycklar, vilket säkrar modern infrastruktur. Den kan på ett säkert sätt generera, förvara och hantera digitala nycklar
IAM Identity and Access Management
Ett ramverk av policyer och teknologier som säkerställer att rätt personer i ett företag har lämplig tillgång till rätt tekniska resurser, baserat på deras roller och privilegier inom organisationen
IT Information Technology (informationsteknologi)
Användningen av datorer för att skapa, hantera, förvara, hämta och utbyta data och information
MFA Multi-Factor Authentication (multifaktorsautentisering)
En autentiseringsmetod i vilken en datoranvändare ges tillgång först efter att med framgång ha presenterat två eller fler bevis, eller faktorer, för en autentiseringsmekanism
MITM Man-In-The-Middle
Ett angrepp varigenom angriparen i hemlighet återger och eventuellt även ändrar kommunikationen mellan två parter som tror att de kommunicerar direkt med varandra
NIST National Institute of Standards and Technology
Ett organ inom United States Department of Commerce vars uppdrag är att främja amerikansk innovation och industriell konkurrenskraft
OTP One-Time Password (engångslösenord)
En kod som är giltig för endast en inloggning eller transaktion. En OTP skickas typiskt sett via ett SMS till en mobiltelefon, och används ofta som en del i tvåfaktorsautentisering
PAM Privileged Access Management (privilegierad åtkomsthantering)
En undermarknad till IAM som består av identitetsteknologier som följer, övervakar och rapporterar användare med utökad åtkomsträtt
PIN Personal Identification Number
En individualiserad kod som ger ett lager av säkerhet till elektronisk autentisering
PIV Personal Identity Verification (verifiering av personlig identitet)
En PIV är en inloggningsuppgift som används i amerikanska federala myndigheter för att ge tillgång till federalt kontrollerade faciliteter och informationssystem på en lämplig säkerhetsnivå
SDK Software Development Kit (mjukvaruutvecklingskit)
SDK samlar en grupp av redskap som möjliggör programmering av mobila applikationer
SDG Sustainable Development Goals (utvecklingsmål för hållbarhet)
FN:s utvecklingsmål för hållbarhet är en planritning för att nå en bättre och mer hållbar framtid för alla. Målen adresserar globala utmaningar såsom fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa
SSO Single Sign-On (samlad inloggning)
En autentiseringsmetod som möjliggör säker autentisering för användare hos en mängd applikationer och hemsidor med en enda uppsättning inloggningsuppgifter
WebAuthn WebAuthn
WebAuthn är en global standard för säker autentisering online som stöds av alla ledande webbläsare och plattformar