Skip to content

Valberedning

Styrelsens ordförande ska senast vid utgången av tredje kvartalet varje år tillse att Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Swedens aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Om en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Valberedningen ska bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den har utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Valberedningen ska enligt instruktionen bereda och till årsstämman lämna förslag till i) val av ordförande på stämman, ii) val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i Bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta, iii) val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant och iv) förslag på sådana ändringar av valberedningsinstruktionen som valberedningen bedömt vara lämpliga. Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttranden från valberedningen ska i god tid innan årsstämman offentliggöras på Bolagets webbplats.

Valberedning 2024

Valberedningen till Yubicos årsstämma 2024 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Yubicos tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Carsten Browall, utsedd av Bure Equity AB.
  • Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension och Fonder.
  • Stina Ehrensvärd, som representerar sig själv.

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2023. Valberedningen representerar tillsammans 38,53 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Yubico hålls den 14 maj 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Yubicos valberedning kan skicka e-post till nomination.committee@yubico.com (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Yubico AB, Att: Styrelsens sekreterare, Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, senast den 31 januari 2024.