Skip to content

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägare sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom exempelvis ändringar av bolagsordningen, val av styrelse och revisor samt disposition av bolagets vinst eller förlust. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret och utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma

Enligt Yubicos bolagsordning sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämman

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan lämna förslaget till Yubicos styrelseordförande på adress: investoragm@yubico.com

Brev:
Yubico AB
Att: Styrelseordföranden
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Yubicos valberedning kan lämna förslaget på adress: nomination.committee@yubico.com

Brev:
Yuybico AB
Att: Styrelsens sekreterare
Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm