Skip to content

Styrelseutskott och kommittéer

Revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter

I samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market, och styrelsens konstituerade möte, inrättade styrelsen ett revisionsutskott. Därutöver fattades beslut om att hela styrelsen kommer att fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Revisionsutskottet och ersättningsutskottet är förberedande organ till styrelsen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgifter inkluderar att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också till uppgift att följa och utvärdera eventuella program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av bolagsstämman, i tillämpliga fall, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, säkerställa att det finns en tillfredställande kontroll av riskhantering, intern kontroll, redovisning och finansiell rapportering samt säkerställa att Bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, andra relevanta föreskrifter och tillämpliga redovisningsstandarder. Utskottet ska säkerställa en fortlöpande kontakt med den externa revisorn, granska resultatet av och utvärdera den externa revisorns arbete och lämna rekommendationer till valberedningen gällande val, omval eller avslutande av uppdrag avseende den externa revisorn. Utskottet ska också granska och utvärdera den externa revisorns oberoende och självständighet gentemot Bolaget och ägna särskild uppmärksamhet åt om revisorn tillhandahåller och får tillhandahålla Bolaget andra tjänster än revision. Dessutom ska utskottet informera styrelsen om resultaten av den externa revisionen, samt på vilket sätt revisionen har bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och vilken funktion som utskottet har haft.