Skip to content

Varför investera?

Flera möjligheter, styrkor och konkurrensfördelar har bidragit till Yubicos tillväxt och resultat, och de utgör en stark grund till att Yubico kan fortsätta genomföra sin strategi. Dessa möjligheter, styrkor och konkurrensfördelar inkluderar:

Attraktiva marknadstrender som bidrar till långsiktig tillväxt

Yubico verkar i marknaden för avancerad autentisering, vilket är en del av den större IAM-marknaden, vars globala marknadsstorlek uppskattades till 3,3 miljarder USD 2021 och förväntas visa en stark tillväxtutveckling och öka med cirka 13,6 % per år mellan 2021 och 2027.[1] Marknadstillväxten understöds av starka globala trender såsom ökande antal cyberattacker, reglering, övergång till avancerad autentisering i arbetskraften, övergång till lösenordsfria lösningar, molnmigrering och trender mot ESG vilket driver efterfrågan på Yubicos lösningar.

Övertygande värdeerbjudande och tydliga konkurrensfördelar

Yubicos världsledande autentiseringslösningar ger hög säkerhet genom nätfiskeresistent multifaktorsautentisering och har testats i stor skala. YubiKeys har en unik historik där inte ett enda känt lyckat intrång skett på konton som skyddats av Yubicos autentiseringslösningar. Dessutom bygger företagets högkvalitativa hårdvara och inbyggda programvara på en global säker leveranskedja, som företaget kontrollerar relevanta delar av, för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå under hela produktionen. Yubicos produkter omges av ett omfattande servicepaket som inkluderar flexibel support, anpassade tjänster och partners för enkel driftsättning, vilket gör Yubicos erbjudande svårt att replikera. Dessutom är YubiKeys enkla att använda med alla datorer och mobila enheter och ger flexibilitet eftersom de är baserade på öppna standarder. Kombinationen av en hög säkerhet och användarvänlighet gör att Yubicos erbjudande är mycket differentierat jämfört med konkurrerande teknik och ger starka konkurrensfördelar.

Unik kundbas baserat på förtroende från globala marknadsledare skapar starka inträdesbarriärer för nya aktörer

Yubico har en stark kundbas som spänner över flera sektorer och bland kunderna finns några av de största globala teknikföretagen. Yubico arbetar kontinuerligt med att attrahera nya kunder och växa befintligt kundengagemang för att bygga vidare på sin unika och diversifierade kundbas.

Stark finansiell profil och exceptionell historik av organisk tillväxt

Yubico har uppvisat en snabb organisk tillväxt med en tillväxttakt om cirka 50 % per år mellan 2016 och 2022, samtidigt som en stabil bruttomarginal om cirka 80 % bibehållits. 2022 var ett enastående år där Yubico uppvisade en tillväxt om 80 % jämfört med föregående år och återgick till lönsamhet, vilket ökade EBIT-marginalen med 22 procentenheter till en marginal om 14 %. Efter att ha investerat i organisationen under de senaste åren är Yubico redo att ytterligare skala upp verksamheten, dra nytta av den starka operativa hävstången och fokusera på lönsam tillväxt.

Beprövad strategi som stöds av starka underliggande marknadstrender och flera tillväxtmöjligheter

Yubico har en beprövad strategi som stöds av flera framtida tillväxtinitiativ, vilket inkluderar att utöka den nuvarande kundbasen, expandera till kunders kunder och tredjepartsleverantörer, få nya kunder inom alla sektorer och gå in i nya autentiseringsområden.

Starkt ledningsteam och organisation möjliggör framgångsrik expansion

Yubico har en erfaren ledningsgrupp med djup branschkunskap, och flera medlemmar i ledningen har varit anställda sedan start. Företagets anställda kommer från världsledande teknikföretag och innehar lång erfarenhet av teknikfokuserad affärsutveckling. Yubicos VD Mattias Danielsson har varit anställd i Yubico i mer än ett decennium och har stor erfarenhet inom branschen; Mattias är bland annat medgrundare till e-handelsplattformen Tradera, som senare förvärvades av eBay. Yubicos teknikfokuserade organisationsstruktur, ledningsgruppens kunskap och de fortsatt operativa grundarna Stina och Jakob Ehrensvärd, skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion av verksamheten.

[1] IDC, Market Insights on Advanced Authentication, 2023