Skip to content

Yubicos vision är att göra Internet säkrare för alla genom att möjliggöra säkra och enkla kontoinloggningar. Ur ett samhällsperspektiv är IT-säkerhet avgörande för att säkerställa säker kommunikation och för att skydda kunder, medborgare och, i förlängningen, demokratier.

Yubico bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) nr. 9 genom att stödja en motståndskraftig infrastruktur och SDG nr. 16 genom att stödja ansvarsfulla och transparenta institutioner samt allmänhetens tillgång till information. Yubicos hållbarhetsarbete fokuserar på företagets värdekedja och den väsentlighetsanalys som genomfördes 2021. I samband med detta identifierade de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Yubico baserat på 1) relevans för Yubicos intressenter och 2) påverkan på miljön, samhället och ekonomin. De mest väsentliga aspekterna har grupperats i fem övergripande fokusområden.

Minimera miljöpåverkan

Yubico har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan genom att till exempel erbjuda högkvalitativa och hållbara produkter, granska tillverkningsprocesser, samarbeta med miljömedvetna leverantörer och följa avfallshanteringsdirektiv såsom WEEE (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning).

Skydda kritisk IT-infrastruktur

Yubico arbetar kontinuerligt med nya innovationer och applikationer inom olika kundgrupper för att säkerställa hållbar och motståndskraftig IT-infrastruktur samt ytterligare stärka företagets globala utbildningsinsatser inom IT-säkerhet med utbildningsprogram.

Stödja mångfald

Yubicos företagskultur är centrerad runt värderingar som mångfald, inkludering och en trivsam arbetsmiljö. Företaget har ett globalt team med över 30 nationaliteter och en varierad global representation. Omkring 29 % av de anställda är kvinnor och Yubico arbetar aktivt för att öka denna andel, särskilt inom tekniska områden som utveckling och försäljning där kvinnor är särskilt underrepresenterade. Företaget stöder bland annat Women in Cybersecurity (WiCyS), en organisation som arbetar för att locka fler kvinnor inom området.

Säkra yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter

Som en del av företagets säkerhetsuppdrag har Yubico åtagit sig att säkerställa yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom sitt program ”Secure it Forward” donerar Yubico YubiKeys till journalister, dissidenter och ideella organisationer. För var 20:e nyckel som säljs i Yubicos e-handelsbutik donerar Bolaget en nyckel till en behövande organisation eller person. År 2022 donerades 20 000 nycklar till Ukraina.

Säkerställa höga etiska standarder

Yubico har nolltolerans mot kränkningar av mänskliga rättigheter, mutor och korruption och följer de lagar, regler och policyer som gäller i de länder företaget är verksamt. Bolagets uppförandekod innehåller riktlinjer för antikorruption, arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Alla nyanställda går igenom uppförandekoden under introduktionsutbildningen. Under 2022 implementerade Yubico också en uppförandekod för leverantörer som gäller för alla nya leverantörer. Under de kommande åren är målet att utöka implementeringen av uppförandekoden för leverantörer till befintliga leverantörer.