Skip to content

Bolagsordning

Org nr 559278-6668

§ 1 Företagsnamn
Bolaget driver sin rörelse under företagsnamnet Yubico AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva internetsäkerhet samt att tillhandahålla säkerhetsprodukter- och tjänster avseende autentisering och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.

§ 11 Årsstämma
Vid årsstämma som ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och i förekommande fall revisorssuppleant;
 9. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisor;
 10. Val av styrelseledamöter;
 11. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant;
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen,

§ 12 Räkenskapsår
Kalenderåret ska utgöra bolagets räkenskapsår.

§13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. nämnda lag eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_______________________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 19 september 2023