Skip to content

Ersättningar och Incitamentsprogram

Riktlinjerna för ersättningar antogs av årsstämman den 14 maj 2024.

Riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare framgår av Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsearvoden

Stämman 2024 beslutade att arvode ska utgå med 860 000 kronor (tidigare 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 460 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 200 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande samt med 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget. Den totala ersättningen uppgår till 3 610 000 kronor.

LTI 2023

Stämman den 19 september 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023 (”LTI 2023”). LTI 2023 är baserat på prestationsaktierätter (eng. performance stock units (”PSU:er”)) och omfattar upp till cirka 440 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i Bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både ett prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoret är baserat på att totalavkastningen på Bolagets aktier (eng. total shareholder return) ska uppnå vissa nivåer.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2023 och för att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) beslutade stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 762 598 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Stämman beslutade även att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna (i) till deltagarna eller till en anvisad tredje part, i syfte att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2023, inklusive till en anvisad tredje part enligt ett aktieswapavtal, och (ii) till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas verkliga marknadsvärde utifrån en sedvanlig värderingsmetod, till en anvisad tredje part i syfte att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) för LTI 2023.

Den maximala utspädningen för nuvarande aktieägare till följd av LTI 2023 är 0,80 procent (0,87 procent inklusive teckningsoptioner utgivna för att täcka eventuella kostnader) av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget vid full intjäning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt LTI 2023.

LTI 2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024 (”LTI 2024”). LTI 2024 är baserat på prestationsaktierätter (eng. performance stock units (”PSU:er”)) och omfattar upp till cirka 480 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både två prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoren omfattar uppfyllande av två finansiella prestationsvillkor avseende bolagets omsättningstillväxt och EBIT-marginal under prestationsperioder motsvarande var och ett av räkenskapsåren 2024, 2025 och 2026.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2024 och för att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) beslutade stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 762 598 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget. Stämman beslutade även att bolaget får överlåta teckningsoptionerna (i) till deltagarna eller till en anvisad tredje part, i syfte att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2024, inklusive till en anvisad tredje part enligt ett aktieswapavtal, och (ii) till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas verkliga marknadsvärde utifrån en sedvanlig värderingsmetod, till en anvisad tredje part i syfte att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) för LTI 2024.

Den maximala utspädningen för nuvarande aktieägare till följd av LTI 2024 är 0,80 procent (0,9 procent inklusive teckningsoptioner utgivna för att täcka eventuella kostnader) av det nuvarande totala antalet utestående aktier i bolaget vid full intjäning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt LTI 2024.

Sponsoroptioner

Det finns 4 200 000 teckningsoptioner utestående i Yubico (”Bolaget”) som tecknades av Bure Equity i sin tidigare roll som sponsor till ACQ Bure AB. Dessa teckningsoptioner kan nyttjas för teckning av aktier tidigast den 1 april 2026 och senast den 1 april 2031, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar Bure Equity till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 SEK.