Skip to content

Ersättningar och Incitamentsprogram

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman fatta beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Vid extra bolagsstämman i ACQ Bure AB den 19 september 2023 inför samgåendet med Yubico AB antogs följande riktlinjer.  

Riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare framgår av Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de gällande arvodesnivåerna, som beslutades av årsstämman den 19 april 2023, ska kvarstå oförändrade. Arvode ska därmed utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter. Eftersom styrelsen utökas med en ledamot och styrelsen kan komma att inrätta ett revisionsutskott innebär beslutet ett totalt arvode till styrelsen om 1 850 000 kronor, dvs en ökning om 350 000 kronor. Arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet om sådant utskott inrättas. Arvodesnivåerna baseras på en sedvanlig mandatperiod om cirka tolv månader och gäller från den dag ledamoten tillträder och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

LTI 2023

Stämman den 19 september 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023 (”LTI 2023”). LTI 2023 är baserat på prestationsaktierätter (eng. performance stock units (”PSU:er”)) och omfattar upp till cirka 440 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i Bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både ett prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoret är baserat på att totalavkastningen på Bolagets aktier (eng. total shareholder return) ska uppnå vissa nivåer.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2023 och för att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) beslutade stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 762 598 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Stämman beslutade även att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna (i) till deltagarna eller till en anvisad tredje part, i syfte att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2023, inklusive till en anvisad tredje part enligt ett aktieswapavtal, och (ii) till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas verkliga marknadsvärde utifrån en sedvanlig värderingsmetod, till en anvisad tredje part i syfte att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) för LTI 2023.

Den maximala utspädningen för nuvarande aktieägare till följd av LTI 2023 är 0,80 procent (0,87 procent inklusive teckningsoptioner utgivna för att täcka eventuella kostnader) av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget vid full intjäning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt LTI 2023.

Sponsoroptioner

Det finns 4 200 000 teckningsoptioner utestående i Yubico (”Bolaget”) som tecknades av Bure Equity i sin tidigare roll som sponsor till ACQ Bure AB. Dessa teckningsoptioner kan nyttjas för teckning av aktier tidigast den 1 april 2026 och senast den 1 april 2031, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar Bure Equity till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 SEK.