Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

YUBICO ERHÅLLER VILLKORAT GODKÄNNANDE AVSEENDE NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH EFTER FUSIONEN MED ACQ BURE – BOLAGSBESKRIVNING PUBLICERAD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Som tidigare meddelats har ACQ Bure AB (”ACQ”), ett svenskt förvärvsbolag, och Yubico AB (”Yubico”), ett globalt cybersäkerhetsföretag, avtalat om ett samgående och har antagit företagsnamnet Yubico. Nasdaq Stockholm har idag, den 12 september 2023, godkänt noteringen av Yubicos aktier på Nasdaq First North Growth Market efter slutförandet av fusionen. Beslutet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att fusionen slutförs. Nasdaq Stockholm har tidigare godkänt ACQ:s ansökan om avnotering av ACQ:s aktier från Nasdaq Stockholm (Main Market) i samband därmed.

Samtliga villkor för slutförandet av fusionen har uppfyllts och fusionen förväntas slutföras den 20 september 2023.

Sista dag för handel i ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm (Main Market) förväntas vara den 19 september 2023 och första dag för handel i Yubicos aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas vara den 20 september 2023.

En bolagsbeskrivning inför noteringen av Yubicos aktier på Nasdaq First North Growth Market har idag publicerats och finns tillgänglig på ACQ:s hemsida, www.acq.se.

Styrelsen avser att utnyttja sitt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 juni 2023 för att besluta om nyemission av aktier som ska placeras i samband med slutförandet av fusionen. Emissionen förväntas ske i samband med en placering av aktier i ACQ som säljs för att finansiera utnyttjande av personaloptioner och teckningsoptioner i Yubico av vissa innehavare. Den sammanlagda storleken på den kombinerade placeringen förväntas uppgå till högst 4 miljoner ACQ-aktier, dvs. upp till 5 % av det förväntade totala antalet ACQ-aktier efter slutförandet av transaktionen.