Skip to content
Icke-regulatoriskt ACQ Bure

FÖRSLAG TILL NY STYRELSE I SAMBAND MED ATT FUSIONEN MELLAN ACQ BURE AB OCH YUBICO AB SLUTFÖRS

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Som ett led i slutförandet av fusionen mellan ACQ Bure AB (”ACQ” eller ”Bolaget”) och Yubico AB (”Yubico”) har Bolagets styrelse idag utfärdat kallelse till en extra bolagsstämma i Bolaget att hållas den 19 september 2023.

Bolagets valberedning föreslår inför den extra bolagsstämman att Bolagets styrelse ska bestå av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Ramanujam Shriram, Paul Madera, Stina Ehrensvärd, Eola Änggård Runsten och Gösta Johannesson. De föreslagna nya styrelseledamöterna förväntas tillträda som ledamöter i Bolaget i samband med att fusionen slutförs, varvid de nuvarande styrelseledamöterna Katarina Bonde, Sarah McPhee och Caroline af Ugglas avser att lämna sina styrelseuppdrag. Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns i valberedningens motiverade yttrande som hålls tillgängligt på ACQ:s hemsida.

Därtill föreslår Bolagets styrelse att den extra bolagsstämman ska besluta om att inrätta ett långsiktigt prestationsaktieprogram för koncernledningen, ledningspersoner och andra medarbetare. Styrelsen har även framlagt vissa andra beslutsförslag med anledning av slutförande av fusionen.

Indikativ tidsplan för slutförande av fusionen.

12 september 2023 Publicering av bolagsbeskrivning inför notering av Yubico på Nasdaq First North Growth Market
19 september 2023 Extra bolagsstämma i ACQ
19 september 2023 Sista dagen för handel i ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm (Main Market)
20 september 2023 Första dag för handel i Yubicos aktier på Nasdaq First North Growth Market