Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Halvårsrapport för ACQ Bure samt Yubico januari – juni 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Mot bakgrund av att extra bolagsstämmor i ACQ Bure AB och Yubico AB den 20 juni 2023 fattade beslut om att godkänna fusionen av de två bolagen kompletteras idag ACQ Bures halvårsrapport för perioden januari – juni 2023 med Yubicos halvårsrapport för motsvarande period. Båda rapporterna redogörs för i detta pressmeddelande samt bifogas i sin helhet.

ACQ Bures utveckling perioden januari – juni 2023

April – juni 2023

 • Resultatet har belastats med kostnader hänförliga till fusionen med Yubico AB.
 • Rörelseresultatet var -42,9 Mkr (-2,4).
 • Finansiella intäkter och kostnader var 26,7 Mkr (0,0).
 • Resultat efter skatt var -16,2 Mkr (-2,4).
 • Resultat per aktie var -0,46 kr (-0,07).

Januari – juni 2023

 • Den 19 april 2023 annonserades fusionen mellan ACQ och Yubico.
 • Extra bolagsstämmor i ACQ Bure AB och Yubico AB den 20 juni 2023 fattade beslut att godkänna fusionen av de två bolagen.
 • Fusionsplanen förväntas godkännas av Bolagsverket i september 2023 varefter handel i det sammanslagna bolagets aktie inleds på Nasdaq First Growth Market omkring den 20 september.
 • I samband med fusionen kommer ACQ Bure att namnändras till Yubico. För ytterligare information – se www.acq.se/investerare/fusion.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 424,6 Mkr (3 435,6) den 30 juni 2023.
 • Rörelseresultatet var -45,4 Mkr (-4,9).
 • Finansiella intäkter och kostnader var 38,3 Mkr (0,0).
 • Resultat efter skatt var -7,0 Mkr (-4,9).
 • Resultat per aktie var -0,20 kr (-0,14).

Henrik Blomquist, vd för ACQ Bure kommenterar:
Som en följd av att både ACQ Bures och Yubicos ägare nu godkänt fusionen mellan bolagen publicerar vi, utöver halvårsrapporten från ACQ Bure, även utfallet i Yubico för perioden januari – juni 2023 nedan i detta pressmeddelande samt bifogar den av Yubicos styrelse antagna halvårsrapporten. Fusionen förväntas slutföras i september 2023 då ACQ Bure har för avsikt att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market och namnändras till Yubico.

Yubicos utveckling perioden januari – juni 2023

April – juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 23,2 procent till 454,6 (369,1) mkr, motsvarande en ökning med 16,2 procent i lokala valutor.
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 13,7 (8,9) procent av nettoomsättningen.
 • Bruttoresultatet uppgick till 390,6 (312,7) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 85,9 (84,7) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 100,8 (61,7) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 22,2 (16,7) procent.
 • Orderingången minskade med 29,0 procent till 406,4 (572,1) mkr, motsvarande en minskning med 34,9 procent i lokala valutor, som en följd av ovanligt hög orderingång föregående år.
 • Prenumerationer stod för 14,8 (17,9) procent av orderingången.
 • ARR (årliga återkommande intäkter) uppgick till 242,8 (156,2) mkr, en ökning med 55,4 procent.

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 24,9 procent till 873,6 (699,3) mkr, motsvarande en ökning med 16,5 procent i lokala valutor.
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 13,1 (7,4) procent av nettoomsättningen.
 • Bruttoresultatet uppgick till 752,4 (590,8) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 86,1 (84,5) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 174,2 (74,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 19,9 (10,6) procent.
 • Orderingången minskade med 13,7 procent till 756,2 (876,7) mkr, motsvarande en minskning med 21,0 procent i lokala valutor, relaterat till ovantligt hög orderingång i andra kvartalet föregående år.
 • Prenumerationer stod för 11,5 (13,3) procent av orderingången.

Mattias Danielsson, vd för Yubico, kommenterar Yubicos utveckling:
Q2 utgjorde ytterligare ett starkt kvartal för Yubico. Verksamheten utvecklas väl och helt i linje med vår tidigare guidning i maj. Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2023 ökade med 23 procent jämfört med föregående år till 455 mkr, motsvarande en ökning med 16 procent i lokala valutor. Bruttomarginalen låg kvar på en sund nivå på 86 procent. EBIT förbättrades avsevärt jämfört med föregående år och uppgick till 101 mkr, jämfört med 62 mkr under det andra kvartalet 2022. Det motsvarar en EBIT-marginal på 22 procent.

Som kommunicerats tidigare var orderingången under det andra kvartalet 2022 ovanligt hög på grund av en mycket stor order från en kund. Under Q2 2023 bokades inga extraordinära ordrar vilket förklarar den lägre orderingången jämfört med föregående år. Normalt sett är andra halvåret det starkaste avseende orderingång.

Yubico orderbokade 24 mkr netto i nya årliga återkommande intäkter (ARR) under Q2 2023. Totala årliga återkommande intäkter uppgick till 243 mkr vid utgången av det andra kvartalet 2023.

Under första halvåret ökade varulagret med 185 mkr. Detta är en del av strategin för att minska ledtider och säkra tillräckliga lagernivåer av kritiska komponenter som påbörjades i slutet av 2022. Vi räknar med att denna uppbyggnad kommer att slutföras under 2023.

Webcast/telefonkonferens
ACQ och Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens idag, 11 augusti 2023 kl. 10:00. Henrik Blomquist, VD för ACQ, Mattias Danielsson, VD för Yubico, Camilla Öberg, CFO för Yubico och Stina Ehrensvärd, Chief Evangelist och medgrundare av Yubico, kommer att presentera och svara på frågor.

För att delta i konferensen klickar du på följande länk https://ir.financialhearings.com/acq-yubico-q2-2023 som du också kan använda för att skriva frågor. Om du vill ställa en fråga muntligen vid telefonkonferensen, registrera dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007411

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för ACQ Bure för perioden januari till juni 2023 finns tillgänglig på https://www.acq.se/investerare/finansiella-rapporter. Den kompletta delårsrapporten för Yubico för perioden januari till juni 2023 finns tillgänglig på www.acq.se/investerare/fusion.