Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Kvartalsresultat för Yubico AB, januari – mars 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Mot bakgrund av att ACQ Bure AB (”ACQ”) den 19 april 2023 kommunicerade att ACQ avser fusioneras med Yubico AB (”Yubico”) publiceras idag utvald konsoliderad finansiell information för Yubico för perioden januari – mars 2023. Därutöver publiceras en guidning gällande Yubicos förväntade finansiella utveckling under räkenskapsåret 2023.

Kvartalsdata för Yubico, Q1 2023

 • Orderingången ökade med 14,9 procent till 350,0 (304,6) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 3,0 procent  i lokala valutor.
 • Prenumerationer stod för 7,7 (4,6) procent av total orderingång.
 • Nettoomsättningen ökade med 26,9 procent till 419,0 (330,2) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 17,3 procent i lokala valutor.
 • Omsättning från prenumerationer stod för 12,5 (5,8) procent  av nettoomsättningen.
 • Bruttoresultatet uppgick till 361,8 (278,1) miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal om 86,3 (84,2) procent.
 • EBITDA uppgick till 76,4 (15,2) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal om 18,2 (4,6) procent.
 • EBIT uppgick till 73,4 (12,6) miljoner kronor, motsvarande en EBIT-marginal om 17,5 (3,8) procent.
 • ARR (årligen återkommande intäkter) uppgick till 219,3 (131,0) miljoner kronor, en ökning med 67,4 procent.

Guidning för 2023

 • Tillväxten i orderingång för helåret 2023 kan komma att understiga det långsiktiga finansiella målet.
 • EBIT-marginalen förväntas uppgå till 5–15 procent under 2023, beroende på hur omsättningen från prenumerationer utvecklas.

Mattias Danielsson, VD för Yubico:
”Utvecklingen under årets första kvartal låg helt i linje med våra förväntningar, med tillväxt och god lönsamhet. Det är mycket glädjande att vi lyckades uppvisa tillväxt under det första kvartalet 2023, då Q1 var ett starkt kvartal även under 2022.

Inför det andra kvartalet bör det noteras att Yubico tog emot en mycket omfattande order – som uppgick till 39 procent av kvartalets ordervärde – under Q2 2022. Givet detta kommer Q2 2023 troligen att uppvisa negativ tillväxt jämfört med Q2 2022. Trots att vi räknar med god tillväxt under andra halvåret 2023, förväntar vi sammantaget för helåret 2023 en tillväxt i orderingång något under det långsiktiga målet. Även lönsamheten väntas vara något lägre än det långsiktiga målet.

Långsiktigt är våra finansiella mål en årlig tillväxt i orderingång om i genomsnitt 25 procent och 20 procent EBIT-marginal.

Det känns mycket roligt att, efter 13 år på bolaget tillsammans med Yubicos grundare Stina och Jakob Ehrensvärd, leda Yubico och förbereda bolaget för en notering via fusionen med ACQ. Vi har aldrig stått starkare, är lönsamma, ser hur efterfrågan på vår teknologi ökar och hur vår ställning på cybersäkerhetsmarknaden stärks snabbt.

En notering på den svenska kapitalmarknaden tillsammans med ACQ:s starka och långsiktiga aktieägarbas kommer ytterligare höja vår kvalitetsstämpel, hjälpa oss bygga ännu starkare strukturer för tillväxt och bidra till vår fortsatta tillväxtresa.”

Utvald finansiell information för Yubico
Mkr (om inte annat anges) jan-mars 2023 jan-mars 2022 % 2022
Orderingång 350,0 304,6 14,9 1.584,2
Orderingång från prenumerationer 27,0 14,0 93,0 241,7
Andel prenumerationer av total orderingång (%) 7,7 4,6   15,3
Nettoomsättning 419,0 330,2 26,9 1.561,0
Omsättning från prenumerationer 52,3 19,1 173,7 141,1
Andel av nettoomsättningen som utgörs av prenumerationer (%) 12,5 5,8   9,0
Nettoomsättningstillväxt (%) 26,9   80,0
Nettoomsättningstillväxt (valutajusterad) (%) 17,3   60,9
Bruttoresultat 361,8 278,1 30,1 1.316,3
Bruttomarginal (%) 86,3 84,2   84,3
EBITDA 76,4 15,2 401,5 226,4
EBITDA-marginal (%) 18,2 4,6   14,5
Rörelseresultat (EBIT) 73,4 12,6 483,0 215,3
EBIT-marginal (%) 17,5 3,8   13,8
Nettokassa 392,7 150,8   231,5
ARR (Årligen återkommande intäkter) 219,3 131,0 67,4 204,7

Finansiella mål
ACQ:s styrelse har tillsammans med Yubicos styrelse utvärderat vilka finansiella mål som är lämpliga för det sammanslagna bolaget och har enats om att anta följande långsiktiga mål (inom en femårshorisont):

 • Tillväxt: Mål om årlig tillväxt i orderingång med i genomsnitt 25 procent.
 • Lönsamhet: Mål om 20 procent EBIT-marginal.
 • Utdelningspolicy: Inom överskådlig framtid kommer det sammanslagna bolagets styrelse primärt använda det egna kassaflödet för att investera i fortsatt tillväxt.

Förklaring avseende guidning för 2023

 • Tillväxten i orderingång för helåret 2023 kan komma att understiga det långsiktiga finansiella målet.
 • EBIT-marginalen förväntas uppgå till 5–15 procent under 2023, beroende på hur omsättningen från prenumerationer utvecklas.

Yubico strävar efter att öka sin andel prenumerationer, vilka normalt sett löper under tre år. Nettoomsättningen från sådana avtal bokförs jämnt fördelat över treårsperioden, medan direkta kostnaderna bokförs varefter de uppstår, vilket innebär ungefär 70 procent år ett och 15 procent per år under de efterföljande två åren. Detta medför att EBIT är lägre det första året och högre under efterföljande två år, i jämförelse med försäljning av licenser, där nettoomsättningen och kostnaden bokförs direkt då produkterna levereras.

Webcast/telefonkonferens
ACQ och Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens idag, 4 maj 2023 kl. 09:00. Henrik Blomquist, VD för ACQ, Mattias Danielsson, VD för Yubico och Camilla Öberg, CFO för Yubico, kommer att presentera och svara på frågor.

För att delta i konferensen klickar du på följande länk https://ir.financialhearings.com/acq-yubico-q1-2023 som du också kan använda för att skriva frågor. Om du vill ställa en fråga muntligen vid telefonkonferensen, registrera dig via följande länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001445

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter och övrig bolagsinformation finns tillgängliga på www.ACQ.se.
Delårsrapport januari–juni 2023 publiceras den 11:e augusti 2023. ACQ kommer i samband med denna rapport att publicera utförlig finansiell delårsinformation för Yubico.
 
Indikativ plan för fusionen av ACQ och Yubico (”Transaktionen”)

17 maj 2023 Offentliggörande av kallelsen till den extra bolagsstämman i ACQ som ska besluta om Transaktionen.
30 maj 2023 Offentliggörande av informationsbroschyr avseende Transaktionen.
20 juni 2023 Extra bolagsstämma i ACQ respektive Yubico.
Under tredje kvartalet 2023 Bolagsbeskrivningen inför noteringen offentliggörs.
Under tredje kvartalet 2023 Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om notering av det sammanslagna bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
Under tredje kvartalet 2023 Slutförandet av Transaktionen.
Under tredje kvartalet 2023 Första dag för handel i det sammanslagna bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Sista dagen för handel i ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm.

Alternativa nyckeltal
De alternativa nyckeltalen (APM) som anges i tabellen ”Utvald finansiell information” ovan är inte definierade enligt K3. Dessa APM används av Yubico eftersom Yubico anser att de ger värdefull information för investerare och andra intressenter i bedömningen av Yubicos finansiella utveckling. Eftersom inte alla bolag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt är de inte alltid jämförbara med liknande nyckeltal som används av andra bolag. Dessa nyckeltal ska därför inte anses utgöra ett substitut för nyckeltal som är definierade enligt K3. Dessa APM har hämtats dels från Yubicos finansiella rapporter, dels från interna redovisningssystem varifrån information inte har reviderats.

Användningen av dessa APM är av värde för investerare för att ge investerare insyn i ledningens beslutsfattande, eftersom ledningen använder dessa mått för att driva verksamheten och fatta finansiella, strategiska och operativa beslut. Dessa APM ger vidare investerare ytterligare information som möjliggör jämförelser över tid. I många fall kan inkluderandet av APM också underlätta jämförelse med andra bolags motsvarande APM.

Alternativa nyckeltal (APM) som inte är definierade i enlighet med K3 Definition Syfte
Orderingång Totalt värde av orderingången som mottagits under perioden. Nyckeltalet används för att analysera omfattningen av ökningen i orderingång.
Orderingång från prenumerationer Totala värdet av de prenumerationsbokningar som mottagits under perioden. Nyckeltalet används för att analysera den förväntade volymen av framtida intäkter från prenumerationer.
Andel prenumerationer av total orderingång (%) Orderingång som utgörs av prenumerationer i förhållande till total orderingång. Nyckeltalet används för att ge förståelse för förhållandet mellan orderingång som utgörs av prenumerationer och totala orderingång.
Omsättning från prenumerationer Nettoomsättning hänförlig till prenumerationer. Nyckeltalet används för att ge förståelse för omfattningen av intäkter från prenumerationer.
Andel av nettoomsättningen som utgörs av prenumerationer (%) Omsättning från prenumerationer i förhållande till nettoomsättningen. Nyckeltalet används för att bedöma omfattningen av prenumerationer i förhållande till nettoomsättning.
Nettoomsättningstillväxt Årlig tillväxt i nettoomsättning. Nyckeltalet används för att mäta bolagets nettoomsättningstillväxt.
Nettoomsättningstillväxt (valutajusterad) Nettoomsättningstillväxt justerad för förändringar i utländska valutakurser. Nyckeltalet används för att mäta jämförbar nettoomsättningstillväxt exklusive effekter av omräkning till utländsk valuta.
Bruttoresultat Nettoförsäljning för perioden minus kostnader för handelsvaror. Visar verksamhetens lönsamhet.
Bruttomarginal Bruttoresultat i procentandel av nettoomsättningen. Nyckeltalet är ett komplement till bruttoresultatet, som endast anger förändringen i absoluta tal (när olika perioder jämförs). Bruttomarginalen är en indikator på bolagets intjäningsförmåga över tid.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Nyckeltalet används för att visa bolagets lönsamhet före finansiella poster, skatter, avskrivningar och nedskrivningar, och används för att bedöma koncernens operationella aktiviteter.
EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar i förhållande till nettoomsättningen. Nyckeltalet är ett komplement till EBITDA, som endast anger förändringen i absoluta tal (när olika perioder jämförs). EBITDA-marginalen är en indikator på bolagets intjäningsförmåga i förhållande till nettoomsättningen över tid.
EBIT-marginal Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till nettoomsättningen. Nyckeltalet är ett komplement till rörelseresultatet (EBIT), som endast anger förändringen i absoluta tal (när olika perioder jämförs). EBIT-marginal används för att ge en förståelse för koncernens finansiella resultat på både kort och lång sikt.
Nettokassa Likvida medel minskade med räntebärande skulder (skulder till kreditinstitut). Nyckeltalet används för att bedöma bolagets förmåga att möta sina finansiella åtaganden och skuldsättningsgrad.
Årligen återkommande intäkter (ARR) Totalt kontraktsvärde relaterat till prenumerationsavtal vid periodens slut, exklusive engångsavgifter, delat på avtalets löptid omräknat baserat på den genomsnittliga valutakursen på en rullande tolvmånadersbasis. Ledningen följer detta nyckeltal eftersom det är viktigt för att förstå förväntade årliga intäkter från prenumeranter.