Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

BOLAGSSTÄMMAN I ACQ BURE GODKÄNNER FUSIONEN MED YUBICO

Vid extra bolagsstämman i ACQ Bure AB (publ) (”ACQ”) den 20 juni 2023 behandlades följande ärenden:

Fusionen med Yubico och inlösen av aktier

Stämman beslutade att godkänna fusionen mellan ACQ och Yubico AB (”Yubico”) inklusive den gemensamma fusionsplanen som antogs av styrelserna i ACQ och Yubico den 19 april 2023. Vidare beslutade stämman om emission av högst 51 759 560 nya aktier i ACQ som utgör aktievederlaget i fusionen. Genom emissionen ökas ACQs aktiekapital med högst 129 398 900 SEK till totalt högst 216 898 900 SEK. Besluten är villkorade av att Bolagsverket registrerat fusionen med Yubico och att registrering sker senast den 31 oktober 2023.

Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under det tredje kvartalet 2023.

Aktieägare representerande 74 147 aktier och röster i ACQ röstade emot förslaget att godkänna fusionen och fusionsplanen på stämman. Därmed kan dessa aktieägares aktier begäras för inlösen i enlighet med föreskrifterna i ACQs bolagsordning mellan den 20 juni 2023 till och med den 4 juli 2023. Baserat på antalet aktier som dessa aktieägare ägde på avstämningsdagen för den extra bolagsstämman och att dessa aktieägares aktieinnehav kvarstår oförändrade under inlösenperioden skulle den maximala inlösenlikviden uppgå till cirka 7,3 miljoner SEK baserat på ett lösenbelopp om cirka 98,05 SEK. Den 7 juli 2023 avser styrelsen i ACQ besluta om nedsättningen av aktiekapitalet med anledning av inlösenförfarandet och resultatet av inlösenförfarandet kommer att offentliggöras. Förväntat datum för redovisning av inlösenlikvid avseende inlösta aktier är omkring den 17 juli 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta en ändrad bolagsordning med anledning av fusionen med Yubico varvid bl.a. ACQs företagsnamn ska ändras till Yubico AB, en ny verksamhetsbeskrivning införs i syfte att anpassa verksamheten till den verksamhet som bedrivs av Yubico, gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras för att möjliggöra ovan beslutade emission och gränserna för antalet styrelseledamöter ändras. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket registrerat fusionen med Yubico och att registrering sker senast den 31 oktober 2023.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ inräknat det högsta antalet aktier som kan ges ut som aktievederlag enligt stämmans emissionsbeslut ovan.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emission ska kunna ske för att återställa ACQs kassa efter inlösen av aktier i samband med transaktionen med Yubico och för att finansiera betalning av fair market value till vissa utländska aktieägare i Yubico som inte kan erhålla aktier med hänsyn till tillämplig värdepapperslagstiftning.