Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

NASDAQ STOCKHOLM GODKÄNNER ACQ BURES ANSÖKAN OM AVNOTERING

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Som tidigare meddelats har ACQ Bure AB ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm (Main Market) i samband med att fusionen med Yubico AB slutförs. Nasdaq Stockholm har nu beslutat att godkänna avnoteringsansökan. Beslutet är villkorat av att aktierna i det sammanslagna bolaget godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Under förutsättning att sådant godkännande lämnas och att fusionen slutförs, ska sista dag för handel i ACQ-aktien på Nasdaq Stockholm (Main Market) vara den 19 september 2023.