Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ACQ BURE ANSÖKER OM AVNOTERING FRÅN NASDAQ STOCKHOLM VILLKORAT AV SLUTFÖRANDE AV FUSIONEN MED YUBICO OCH NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Som tidigare meddelats har ACQ Bure AB (”ACQ”), ett svenskt förvärvsbolag, och Yubico AB (”Yubico”), ett globalt cybersäkerhetsföretag, ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan ACQ och Yubico.

ACQ har ansökt om att aktierna i det sammanslagna bolaget ska upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att fusionen slutförs. Med anledning därav har ACQ ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm Main Market, villkorat av slutförande av fusionen och att ansökan om upptagande till handel av aktierna i det sammanslagna bolaget på Nasdaq First North Growth Market beviljas. ACQ har föreslagit att sista dag för handel i ACQ-aktien på Nasdaq Stockholm Main Market ska vara den 19 september 2023 och första dag för handel i aktierna i det sammanslagna bolaget på Nasdaq First North Growth Market ska vara den 20 september 2023.