Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

BESLUT FATTADE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACQ BURE AB

Vid extra bolagsstämman i ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”) den 19 september 2023 behandlades följande ärenden inför, och mot bakgrund av, fusionen med Yubico AB:

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera och Ramanujam Shriram till nya styrelseledamöter. De sittande styrelseledamöterna Caroline af Ugglas, Katarina Bonde och Sarah McPhee lämnar sina styrelseuppdrag. Styrelsen består därmed av Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Ramanujam Shriram, Patrik Tigerschiöld och Eola Änggård Runsten, med Patrik Tigerschiöld som ordförande.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de gällande arvodesnivåerna, som beslutades av årsstämman den 19 april 2023, ska kvarstå oförändrade. Arvode ska därmed utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter. Eftersom styrelsen utökas med en ledamot och styrelsen kan komma att inrätta ett revisionsutskott innebär beslutet ett totalt arvode till styrelsen om 1 850 000 kronor, dvs en ökning om 350 000 kronor. Arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet om sådant utskott inrättas. Arvodesnivåerna baseras på en sedvanlig mandatperiod om cirka tolv månader och gäller från den dag ledamoten tillträder och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om prestationsaktieprogram
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023 (”LTI 2023”). LTI 2023 är baserat på prestationsaktierätter (eng. performance stock units ("PSU:er")) och omfattar upp till cirka 440 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i Bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både ett prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoret är baserat på att totalavkastningen på Bolagets aktier (eng. total shareholder return) ska uppnå vissa nivåer.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2023 och för att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) beslutade stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 762 598 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i Bolaget. Stämman beslutade även att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna (i) till deltagarna eller till en anvisad tredje part, i syfte att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2023, inklusive till en anvisad tredje part enligt ett aktieswapavtal, och (ii) till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas verkliga marknadsvärde utifrån en sedvanlig värderingsmetod, till en anvisad tredje part i syfte att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) för LTI 2023.

Den maximala utspädningen för nuvarande aktieägare till följd av LTI 2023 är 0,80 procent (0,87 procent inklusive teckningsoptioner utgivna för att täcka eventuella kostnader) av det nuvarande totala antalet utestående aktier i Bolaget vid full intjäning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt LTI 2023.

Beslutet är villkorat av att fusionen mellan Bolaget och Yubico AB först registreras.

Beslut om uppdaterade ersättningsriktlinjer
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta uppdaterade ersättningsriktlinjer som en anpassning inför samgåendet med Yubico AB.

Beslutet är villkorat av att fusionen mellan Bolaget och Yubico AB först registreras.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ändrad bolagsordning inför samgåendet med Yubico AB.

Beslutet är villkorat av att fusionen mellan Bolaget och Yubico AB först registreras.