Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari – mars 2024

Perioden i sammandrag

Kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 20,4 procent till 504,4 (419,0) mkr, motsvarande en ökning med 20,5 procent i lokala valutor
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 12,3 (12,5) procent av nettoomsättningen
 • Bruttoresultatet uppgick till 407,8 (335,4) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 80,9 (80,1) procent
 • EBIT uppgick till 90,5 (73,8) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 18,0 (17,6) procent
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,88 (1,10) kronor. Genomsnittligt antal aktier har ökat med 78 procent jämfört med föregående år, relaterat till samgåendet mellan ACQ Bure och Yubico i september 2023
 • Orderingången ökade med 65,4 procent till 578,9 (349,9) mkr, motsvarande en ökning om 65,9 procent i lokala valuator
 • Prenumerationer stod för 18,0 (7,7) procent av orderingånen
 • ARR (årliga återkommande intäkter) uppgick till 277,1 (219,3) mkr, en ökning med 26,4 procent

Viktiga händelser under kvartalet

 • Som tidigare kommunicerats har Yubico från och med 1 januari övergått till IFRS® Accounting Standards i den finansiella rapporteringen och ändrat uppställningsformat i resultaträkningen till funktionsbaserad. Detta har påverkat några av Yubicos rapporterade nyckeltal, särskilt bruttomarginalen. Föregående års siffror har omräknats för jämförbarhet. Se vidare sidan 17 i denna rapport för ytterligare information.
 • Den 18 mars löpte Yubicos första lockup ut 180 dagar efter Yubicos första handelsdag. Den andra lockupen löper ut den 18 september (365 dagar efter Yubicos första handelsdag).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 6 maj 2024 lanserade vi en uppdaterad version av YubiKey firmware, som introducerar förbättrade säkerhetsfunktioner för företag och stöd för Yubico Authenticator 7
 • Årsstämman kommer att hållas idag den 14 maj 2024. För mer information gå in på https://investors.yubico.com/sv/arsstamma-2024/

Webcast/telefonkonferens

Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens den 14 maj kl 09.00 CET. Mattias Danielsson, VD för Yubico och Camilla Öberg, CFO för Yubico kommer att presentera och svara på frågor.

Om du önskar delta via webcasten gå in på följande länk:
https://ir.financialhearings.com/yubico-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens, med möjlighet att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken nedan. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002220

Kvartalsrapporter

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari – mars 2024 finns tillgänglig på https://investors.yubico.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/