Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari – september 2023

Perioden i sammandrag

Kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent till 410,7 (393,2) mkr, motsvarande en ökning med 1,8 procent i lokala valutor
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 15,1 (9,0) procent av nettoomsättningen
 • Bruttoresultatet uppgick till 359,8 (337,7) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 87,6 (85,9) procent
 • Justerat rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19,1 (73,6) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 4,7 (18,7) procent. Jämförelsestörande poster uppgår till -93,9 mkr och består av kostnader i samband med sammanslagningen av ACQ och Yubico (se not 4)
 • EBIT uppgick till -74,8 (73,6) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på -18,2 (18,7) procent
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till -1,29 (1,39) kronor
 • Orderingången ökade med 19,4 procent till 399,6 (334,7) mkr, motsvarande en ökning med 19,8 procent in lokala valutor
 • Prenumerationer stod för 14,5 (18,3) procent av orderingången
 • ARR (årliga återkommande intäkter) uppgick till 255,3 (184,8) mkr, en ökning med 38,2 procent

Perioden

 • Nettoomsättningen ökade med 17,6 procent till 1 284,3 (1 092,5) mkr, motsvarande en ökning med 11,2 procent i lokala valutor
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 13,8 (8,0) procent av nettoomsättningen
 • Bruttoresultatet uppgick till 1 112,2 (928,5) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 86,6 (85,0) procent
 • Justerad EBIT uppgick till 193,3 (147,8) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 15,1 (13,5) procent. Justering om 93,9 mkr har gjorts för transaktionskostnader relaterade till sammanslagningen av ACQ och Yubico i Q3
 • EBIT uppgick till 99,5 (147,8) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 7,7 (13,5) procent
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,26 (2,86) kronor
 • Orderingången minskade med 4,6 procent till 1 155,9 (1 211,3) mkr, motsvarande en minskning med 10,8 procent i lokala valutor relaterat till ovanligt hög orderingång i andra kvartalet föregående år
 • Prenumerationer stod för 12,5 (14,7) procent av orderingången

Viktiga händelser under kvartalet

 • Samgåendet mellan ACQ och Yubico slutfördes den 20 september och handeln med Yubicos aktie inleddes samma dag på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm i ACQ:s namn var den 19 september
 • Som en del av transaktionen betalades totalt 49 797 095 ACQ-aktier som fusionsvederlag, motsvarande cirka 59% av det totala antalet aktier och röster i det sammanslagna bolaget. Därutöver betalades 3 803 mkr kontant som fusionsvederlag
 • Mattias Danielsson utsågs till VD för det sammanslagna bolaget i samband med samgåendet.
 • Det sammanslagna bolagets namn är Yubico AB och gränserna för aktiekapital och antal aktier har höjts från och med den 20 september, baserat på beslut på extra bolagsstämma i juni
 • En extra bolagsstämma hölls den 19 september där Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera och Ram Shriram valdes till nya styrelseledamöter och Patrik Tigerschiöld (ordförande) och Eola Änggård Runsten omvaldes
 • Extra bolagsstämman beslutade också att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023, baserat på prestationsaktieenheter (PSU:er). Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om 0,80 procent av nuvarande aktieägare

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • I oktober signades en order om 86 mkr med en av av bolagets långsiktiga high-tech kunder och kommer att levereras under 2024
 • Den 10 oktober 2023 utsågs valberedningen för Yubicos årsstämma 2024. Se investors.yubico.com för mer information

Webcast/telefonkonferens

Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens den 10 november kl 09.00 CET. Mattias Danielsson, VD för Yubico och Camilla Öberg, CFO för Yubico kommer att presentera och svara på frågor.

Om du önskar delta via webcasten gå in på följande länk. https://ir.financialhearings.com/yubico-q3-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens, med möjlighet att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken nedan. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001293

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari – september 2023 finns tillgänglig på https://investors.yubico.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/