Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 19,5 procent till 559,9 (468,5) mkr, motsvarande en ökning med 17,8 procent i lokala valutor
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 14,0 (11,5) procent av nettoomsättningen
 • Bruttoresultatet uppgick till 465,7 (387,8) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 83,2 (82,8) procent
 • Justerad EBIT uppgick till 88,3 (67,5) mkr, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 15,8 (14,4) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till 6,7 mkr och består av en positiv nettoeffekt från minskade skattekostnader och tillkommande kostnader i kvartalet hänförliga till samgåendet mellan ACQ och Yubico (se not 4)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 95,1 (67,5) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 17,0 (14,4) procent
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,91 (2,14) kronor. Genomsnittligt antal aktier har ökat med 68 procent jämfört med föregående år, relaterat till samgåendet mellan ACQ och Yubico (se not 4)
 • Orderingången ökade med 83,5 procent till 684,1 (372,9) mkr, motsvarande en ökning med 83,2 procent i lokala valutor
 • Prenumerationer stod för 18,9 (17,2) procent av bokningarna
 • ARR (årliga återkommande intäkter) uppgick till 286,5 (204,7) mkr, en ökning med 40,0 procent

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 18,1 procent till 1 844,2 (1 561,0) mkr, motsvarande en ökning med 12,5 procent i lokala valutor
 • Omsättningen från prenumerationer stod för 13,8 (9,0) procent av nettoomsättningen
 • Bruttoresultatet uppgick till 1 577,9 (1 316,3) mkr, motsvarande en bruttomarginal på 85,6 (84,3) procent
 • Justerad EBIT uppgick till 281,7 (215,3) mkr, motsvarande en justerad EBIT-marginal om 15,3 (13,8) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till -87,2 mkr och består av kostnader relaterade till samgåendet mellan ACQ och Yubico (se not 4)
 • EBIT uppgick till 194,5 (215,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 10,5 (13,8) procent
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 2,38 SEK (5,00)
 • Orderingången ökade med 16,1 procent till 1 840,0 (1 584,2) mkr, motsvarande en ökning med 10,2 procent i lokala valutor. Fjolåret innehåller en exceptionellt hög orderingång i andra kvartalet
 • Prenumerationer stod för 14,9 (15,3) procent av orderingången
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning

Viktiga händelser under kvartalet

 • I oktober erhölls en order på 86 miljoner kronor hos en av Yubicos mångåriga högteknologiska kunder och som kommer att levereras under 2024
 • Den 10 oktober 2023 utsågs valberedningen inför Yubicos årsstämma 2024. Se investors.yubico.com för mer information

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 februari 2024 beslutade styrelsen att ändra de långsiktiga finansiella målen för tillväxt, från att mätas på orderingång till att mätas på nettoomsättning. Uppdaterat långsiktigt tillväxtmål är: Årlig tillväxt i nettoomsättning, i genomsnitt, 25 procent

Webcast/telefonkonferens
Yubico kommer att hålla en webbsändning/telefonkonferens idag, den 16 februari kl 09.00 CET. Mattias Danielsson, VD för Yubico och Camilla Öberg, CFO för Yubico kommer att presentera och svara på frågor. Om du önskar delta via webcasten, gå in på följande länk: https://ir.financialhearings.com/yubico-q4-report-2023
Om du önskar delta via telefonkonferens, med möjlighet att ställa muntliga frågor, registrerar du dig via länken:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002486

Kvartalsrapporter
Den kompletta delårsrapporten för perioden januari – december 2023 finns tillgänglig på https://investors.yubico.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/