Skip to content
Regulatoriskt

Yubicos valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen till Yubicos årsstämma 2024 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Yubicos tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

Carsten Browall, utsedd av Bure Equity AB.
Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension och Fonder.
Stina Ehrensvärd, som representerar sig själv.

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2023. Valberedningen representerar tillsammans 38,53 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Yubico hålls den 14 maj 2024.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på Yubico´s IR-hemsida, https://investors.yubico.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Yubicos valberedning kan skicka e-post till nomination.committee@yubico.com (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Yubico AB, Att: Styrelsens sekreterare, Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, senast den 31 januari 2024.

Yubico AB