Skip to content
Regulatoriskt

YUBICO UTREDER FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

I enlighet med vad som tidigare meddelats från Yubico AB (“Yubico” eller “Bolaget”) har Bolagets styrelse uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en placering av nyemitterade aktier, inklusive aktier som nyemitterats som fusionsvederlag (”Aktieplaceringen”). Aktieplaceringen förväntas uppgå till cirka 340 MSEK och kommer att vara riktad till institutionella investerare genom ett så kallat book building-förfarande. Bolaget avser att använda likviden från den riktade emissionen för att finansiera betalningar av kontant vederlag till de aktieägare i det tidigare Yubico AB[1] som inte var berättigade att erhålla aktier som fusionsvederlag i samband med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB, vilken slutfördes tidigare idag. Placeringen av aktier som har nyemitterats som fusionsvederlag genomförs för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i det tidigare Yubico AB, vilka har utnyttjats av vissa innehavare.

Som meddelats tidigare idag har fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB slutförts och handeln med aktierna i det sammanslagna bolaget, Yubico, inleddes idag den 20 september 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

Yubico avser att genomföra den riktade emissionen inom ramen för Aktieplaceringen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, baserat på ett bemyndigande från den extra bolagsstämman 20 juni 2023. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier, inklusive aktier som nyemitterats som fusionsvederlag, inom Aktieplaceringen kommer att fastställas genom ett accelererat book building-förfarande, vilket kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och förväntas avslutas innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 21 september 2023. Book building-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas utan föregående underrättelse. Yubico kommer att offentliggöra utfallet i Aktieplaceringen genom ett pressmeddelande efter att book building-förfarandet har avslutats.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieplaceringen är avsedd att ske som en åtgärd direkt sammanhängande med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB och är påkallad till följd av transaktionsstrukturen för samgåendet. Det är Yubicos avsikt att genomföra Aktieplaceringen för att finansiera sin skyldighet att utbetala kontant vederlag till aktieägare i det tidigare Yubico AB som inte var berättigade att erhålla aktier i Bolaget som fusionsvederlag i samband med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB. Därtill kommer aktier som emitterats som fusionsvederlag av Bolaget att placeras för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i det tidigare Yubico AB, vilka har utnyttjats av vissa innehavare. Genom att teckningskursen i Aktieplaceringen fastställs genom ett book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

I samband med fusionen, som nämnts ovan, har Bure Equity AB, Stina Ehrensvärd och Mattias Danielsson ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period om 365 dagar från den 20 september 2023. Resterande aktieägare i Yubico som var berättigade att erhålla aktier som fusionsvederlag, inklusive AMF Tjänstepension, entiteter knutna till Andreessen Horowitz, Meritech och Ram Shriram, har ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 180 dagar. Eventuella aktier som innehades i Bolaget innan fusionen (d.v.s. som innehades i ACQ Bure AB (publ)) är inte föremål för lock-up-åtaganden.

Rådgivare
SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Aktieplaceringen.


[1] Yubico AB, org.nr. 556720-8755, absorberades genom fusionen med Bolaget.