Skip to content
Regulatoriskt

YUBICO GENOMFÖR EN PLACERING AV 3 407 142 AKTIER OCH TILLFÖRS LIKVID OM CIRKA 344 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Yubico AB (“Yubico” eller “Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 20 juni 2023, beslutat att genomföra en placering av nyemitterade aktier inklusive aktier som nyemitterats som fusionsvederlag, om totalt 3 407 142 aktier (1 316 922 nyemitterade aktier och 2 090 220 fusionsvederlagsaktier) till en teckningskurs om 101 SEK per aktie (”Aktieplaceringen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande som genomförts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”). Efter Aktieplaceringen kommer det totala antalet aktier i Yubico uppgå till 86 114 017.

Book building-förfarandet som offentliggjordes av Bolaget tidigare idag har slutförts och styrelsen för Yubico har beslutat att genomföra en placering av totalt 3 407 142 aktier (1 316 922 nyemitterade aktier och 2 090 220 fusionsvederlagsaktier) till en teckningskurs om 101 SEK per aktie, vilket resulterar i en likvid om cirka 344 MSEK före transaktionskostnader. Ett antal institutionella investerare har tecknat aktier i Aktieplaceringen, däribland de befintliga aktieägarna AMF Tjänstepension, Bure Equity, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Fonder, liksom de nya investerarna Swedbank Robur Fonder och Thomas von Koch (genom bolaget TomEnterprise AB).

Som tidigare meddelats är skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att Aktieplaceringen sker som en åtgärd direkt sammanhängande med fusionen mellan Bolaget och det tidigare Yubico AB, vilken slutfördes tidigare idag den 20 september 2023, och är påkallad till följd av transaktionsstrukturen för samgåendet. Yubico genomför Aktieplaceringen för att finansiera sin skyldighet att utbetala kontant vederlag till aktieägare i det tidigare Yubico AB som inte var berättigade att erhålla aktier i Bolaget som fusionsvederlag i samband med fusionen. Därtill har aktier som emitterats som fusionsvederlag av Bolaget placerats för att finansiera utnyttjande av teckningsoptioner och personaloptioner i det tidigare Yubico AB, vilka har utnyttjats av vissa innehavare. Eftersom teckningskursen i Aktieplaceringen fastställdes genom ett book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare. Teckningskursen i Aktieplaceringen motsvarar en rabatt om 1 % i förhållande till stängningskursen den 20 september 2023.

Aktieplaceringen innebär att antalet aktier i Yubico ökar från 84 797 095 aktier (inklusive de aktier som emitterats som fusionsvederlag) till 86 114 017 aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 211 992 737,50 SEK till 215 285 042,50 SEK. Baserat på antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter fusionen innebär Aktieplaceringen en utspädning om cirka 2 % i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Aktieplaceringen.

I samband med fusionen, som nämnts ovan, har Bure Equity AB, Stina Ehrensvärd och Mattias Danielsson ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period om 365 dagar från den 20 september 2023. Resterande aktieägare i det tidigare Yubico AB som var berättigade att erhålla aktier som fusionsvederlag, inklusive AMF Tjänstepension, entiteter knutna till Andreessen Horowitz, Meritech och Ram Shriram, har ingått lock-up-åtaganden, med förbehåll för sedvanliga undantag, under en period av 180 dagar. Eventuella aktier som innehades i Bolaget innan fusionen (d.v.s. som innehades i ACQ Bure AB (publ)) är inte föremål för lock-up-åtaganden.

Rådgivare
SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Aktieplaceringen.