Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från Yubicos årsstämma den 14 maj 2024

Yubico AB höll idag tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till stämmans förfogande stående medel om 817 296 596 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Patrik Tigerschiöld, Stina Ehrensvärd, Gösta Johannesson, Paul Madera, Eola Änggård Runsten och Ramanujam Shriram, samt till ny styrelseledamot valdes Jaya Baloo. Till styrelseordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats https://investors.yubico.com/sv/.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Magnus Svensson Henryson kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 860 000 kronor (tidigare 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 460 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 200 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande samt med 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget. Den totala ersättningen uppgår till 3 610 000 kronor.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att fastställa nya riktlinjer för valberedningen att gälla tills vidare tills bolagsstämman beslutar att ändra instruktionen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att fastställa nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst för tiden fram till årsstämman 2028.

Beslut om prestationsaktieprogram
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024 ("LTI 2024"). LTI 2024 är baserat på prestationsaktierätter (eng. performance stock units ("PSU:er")) och omfattar upp till cirka 480 ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i koncernen.

Det maximala antalet PSU:er som kan tilldelas är 700 000. Varje intjänad PSU ska ge innehavaren rätt att erhålla en aktie i bolaget. PSU:er intjänas årligen under en treårsperiod. Intjäning av PSU:er är villkorat av uppfyllande av både två prestationsvillkor och fortsatt anställning. Prestationsvillkoren omfattar uppfyllande av två finansiella prestationsvillkor avseende bolagets omsättningstillväxt och EBIT-marginal under prestationsperioder motsvarande var och ett av räkenskapsåren 2024, 2025 och 2026.

För att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2024 och för att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) beslutade stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 762 598 teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av nya aktier i bolaget. Stämman beslutade även att bolaget får överlåta teckningsoptionerna (i) till deltagarna eller till en anvisad tredje part, i syfte att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTI 2024, inklusive till en anvisad tredje part enligt ett aktieswapavtal, och (ii) till ett pris som motsvarar teckningsoptionernas verkliga marknadsvärde utifrån en sedvanlig värderingsmetod, till en anvisad tredje part i syfte att täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) för LTI 2024.

Den maximala utspädningen för nuvarande aktieägare till följd av LTI 2024 är 0,80 procent (0,9 procent inklusive teckningsoptioner utgivna för att täcka eventuella kostnader) av det nuvarande totala antalet utestående aktier i bolaget vid full intjäning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner enligt LTI 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i bolaget i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.