Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ACQ BURE AB (PUBL) 2023

Vid årsstämman i ACQ Bure AB (publ) den 19 april 2023 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem (5). Till styrelse omvaldes ledamöterna Caroline af Ugglas, Katarina Bonde, Sarah McPhee, Eola Änggård Runsten och Patrik Tigerschiöld för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2024. Magnus Svensson Henryson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att godkänna förslaget om principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Med anledning av den transaktion med Yubico AB som bolaget offentliggjorde tidigare idag beslutade styrelsen vid stämman att återkalla sitt förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.