Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende ACQ:s notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades betydligt. Genom Erbjudandet får ACQ cirka 35 000 aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 100 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattade 34 800 000 nyemitterade aktier i ACQ.
  • De nyemitterade aktierna kommer tillföra Bolaget en likvid om cirka 3,5 miljarder SEK före avdrag för transaktionskostnader.
  • Efter att Erbjudandet genomförts består ACQs största aktieägare av Bure (20,0 procent), AMF Pensionsförsäkring (10,9 procent), Fjärde AP-fonden (10,0 procent), AMF Fonder (8,6 procent), SEB Fonder (5,7 procent) och SEB-Stiftelsen (4,9 procent).
  • Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter Erbjudandet till 35 000 000 aktier.
  • Genom Erbjudandet har nu ACQ cirka 35 000 aktieägare.
  • Handel i ACQ-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 25 mars 2021 under kortnamnet ”ACQ SPAC”.
  • Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 29 mars 2021.

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ och även Bure, kommenterar:
Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse för ACQ. Det bekräftar attraktiviteten i ACQ:s erbjudande och visar att det finns ett stort förtroende för vår investeringsstrategi och för Bure som sponsor.

Vi gläds åt att välkomna cirka 35 000 nya aktieägare i ACQ och ser fram emot att skapa långsiktigt aktieägarvärde tillsammans med andra ägare i ACQ.

Om ACQ

ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har tagit in kapital genom en börsnotering och avser inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.

Mer information om ACQ finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acq.se.

Om Bure

Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 25 mars 2021 består av tolv portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) är Sole Global Coordinator och Bookrunner i Erbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med Erbjudandet.