Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsrapport januari – mars 2023

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 448,4 Mkr (3 438,4) den 31 mars 2023.
• Rörelseresultatet var -2,5 Mkr (-2,4).
• Finansiella intäkter och kostnader var 11,6 Mkr (0,0).
• Resultat efter skatt var 9,1 Mkr (-2,4).
• Resultat per aktie var 0,26 kr (-0,07).

VD-kommentar

Aktiemarknaderna steg under årets första kvartal. I USA steg S&P 500 med 7,0 procent och Nasdaq med hela 20,5 procent. Ett fåtal, framför allt större bolag, stod för den absoluta merparten av uppgången och de stora tech-bolagen steg allra mest under kvartalet. I mars fick ett antal banker i USA problem med likviditeten vilket smittade av sig till Europa där UBS tog över branschkollegan Credit Suisse. En av orsakerna till bankoron var den kraftiga ränteuppgången sedan knappt ett år tillbaka. Instabiliteten i banksektorn resulterade dock i att förväntansbilden om fortsatt stigande räntor justerats vilket ökat intresset för större tillväxtorienterade tech-bolag.

I Sverige steg SIX RX med 8,7 procent under det första kvartalet. På hemmaplan har dock inflationen bitit sig fast på en relativt hög nivå vilket uppskattningsvis kommer att medföra fortsatta räntehöjningar. Detta kommer sannolikt att påverka tillväxten negativt framöver då konsumtionen och investeringsviljan kommer att minska.

I ett ekonomiskt landskap där tillgången till kapital är begränsad och dessutom kostar mer ser vi en stor omställning bland företagen. Lönsamhet går före tillväxt och ekonomisk flexibilitet genom en stark balansräkning är allt viktigare. Detta är ingredienser som ACQ ser positivt på och arbetet med att hitta ett målbolag fortgår. Avslutningsvis kan jag glädjande konstatera att det ”nya ränteläget” påverkat ACQs resultat positivt och att vi därmed kan redovisa en vinst i kvartalet.

Henrik Blomquist

Vd ACQ Bure AB