Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsperiod januari – september 2022

Januari – september 2022

  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 3 438,1 Mkr (3 454,0) den 30 september 2022.
  • Rörelseresultatet var -10,2 Mkr (-4,7).
  • Resultat efter skatt var -6,9 Mkr (-4,7).
  • Resultat per aktie var -0,20 kr (-0,19).

Juli – september 2022

  • Rörelseresultatet var -5,4 Mkr (-2,1).
  • Resultat efter skatt var -2,0 Mkr (-2,1).
  • Resultat per aktie var -0,06 kr (-0,06).
  • ACQ har omplacerat likvida medel på 3 132 Mkr från spärrat konto till svenska statsskuldväxlar i enlighet med godkännande från Nasdaq Stockholm. Statsskuldväxlarna förvaras i depå i SEB som försetts med depåspärr med samma villkor som bankkontot med kontospärr.

Vd-kommentar
Efter ett jobbigt första halvår vände aktiemarknaden upp i juli månad, SIX RX steg med 12 procent. Uppgången visade sig dock bli kortvarig. Stockholmsbörsen föll sedan c. 7 procent i både augusti och september. Den sammantagna nedgången för årets första nio månader uppgår därmed till 31 procent. På makronivå fortsatte det ekonomiska klimatet att vara utmanande. Rekordhöga elpriser, stigande inflation och nya räntehöjningar pekar på en fallande konjunktur med bl.a. sänkta vinstförväntningar som konsekvens.

Arbetet med att identifiera ett målbolag fortsatte under kvartalet. Den omvärdering vi sett i marknaden skapar uppskattningsvis fler (nya) potentiella investeringssituationer samtidigt som ovissheten framåt är också något som man behöver beakta.

Som jag skrev om i förra rapporten har förändringen av ränteläget bl.a. medfört att kortsiktiga ränteinstrument idag ger en viss avkastning. I augusti omplacerades därför 3 132 Mkr av ACQs likvida medel, som hittills varit på ett spärrat bankkonto, till svenska statsskuldväxlar. Vi anser att det ligger i alla ACQs aktieägares intresse att försöka få avkastning på ACQs kapital fram till dess vi genomfört ett bolagsförvärv.

Henrik Blomquist
Vd ACQ Bure AB