Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsperiod januari – mars 2022

Delårsperiod januari – mars 2022

  • Likvida medel uppgick till 3 438,4 Mkr (3 467,9) den 31 mars 2022.
  • Rörelseresultatet var -2,4 Mkr (-0,6).
  • Resultat efter skatt var -2,4 Mkr (-0,6).
  • Resultat per aktie var -0,07 kr (-0,19).

Vd-kommentar

Efter två år av såväl ekonomiska som politiska stimulanser för att klara av corona-pandemin förändrades marknadsläget dramatiskt under årets första kvartal. Kraftigt stigande inflation, förväntade räntehöjningar, komponentbrist, stigande råvarupriser och slutligen tyvärr en rysk invasion av Ukraina som fick aktiemarknaderna att falla. SIX Return Index föll sammantaget med c. 13 procent.

Teknologiaktier var bland de mer utsatta på börsen. Nasdaq Composite Index var som mest ned i mitten av mars med c. 20 procent. Nästan två tredjedelar av bolagen i det indexet hade då fallit mer än 25 procent och c. 43 procent av bolagen hade fallit mer än 50 procent. Hotet/risken/ förväntan om stigande räntor slog urskillningslöst mot framför allt spekulativa och olönsamma ”tech-bolag”. Sedan dess har vi sett en viss återhämtning.

Det förändrade marknadsklimatet påverkade även transaktionsmarknaden. Antal börsnoteringar minskade kraftigt då många planerade s.k. IPOs sköts på framtiden alternativt ställdes in. Även färre kapitalanskaffningar genomfördes av börsbolagen genom s.k. ABB. M&A-aktiviteten var dock fortsatt relativt hög, dock lägre än rekordåret 2021.

ACQ är kapitaliserat av institutionella ägare och under transparent ledning av en erfaren och långsiktig bolagsbyggare. Med en alltmer osäker marknadssituation tror jag att ACQ blir ett intressantare alternativ och framtida partner.

Henrik Blomquist
Vd ACQ Bure AB