Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

Delårsperiod januari – juni 2022

Januari– juni 2022

  • Likvida medel uppgick till 3 435,6 Mkr (3 455,1) den 30 juni 2022.
  • Rörelseresultatet var -4,9 Mkr (-2,6).
  • Resultat efter skatt var -4,9 Mkr (-2,6).
  • Resultat per aktie var -0,14 kr (-0,14)

April– juni 2022

  • Rörelseresultatet var -2,4 Mkr (-2,0).
  • Resultat efter skatt var -2,4 Mkr (-2,0).
  • Resultat per aktie var -0,07 kr (-0,06).
  • ACQ har erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm att kunna placera likvida medel i statsskuldväxlar och statsobligationer under tiden fram till att företagsförvärv genomförs.

Vd-kommentar
Aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas negativt under det andra kvartalet. SIX Return Index föll med över 16 procent och under årets första sex månader har det fallit med hela 28 procent. De flesta sektorer har omvärderats, främst p.g.a. hög inflation som drivit upp räntorna. Utvecklingen är därför fortsatt utmanande och framtiden svåranalyserad, men vi bedömer att den samtidigt skapar affärsmöjligheter för ACQ. Sökandet efter ett målbolag fortsätter givetvis.

Vid etableringen av ACQ för 18 månader sedan hade vi en negativ styrränta och räntebärande instrument generade negativ avkastning. Som en följd av dåvarande situation har ACQ Bures placering av likvida medel på depositionskonto inte genererat någon ränta. Efter de senaste månadernas snabbt stigande inflation har Riksbanken dock vid ett antal tillfällen valt att höja reporäntan samtidigt som takten på obligationsköp sänkts. Resultatet är att avkastningen på svenska statspapper har stigit snabbt under de senaste månaderna.

ACQ Bure har därför ansökt om och av Nasdaq Stockholm blivit beviljat undantag från regeln för Spac-bolag om att deponerade medel ska finnas på ett spärrat bankkonto och därtill erhållit godkännande om att medlen ska kunna placeras i statliga räntebärande instrument. Vi anser att en omplacering av ACQs deponerade medel ligger i samtliga aktieägares intresse. Det är dock helt avgörande att en sådan omplacering ej skall påverka ACQs förmåga eller flexibilitet att genomföra en potentiell affärstransaktion.

Henrik Blomquist
Vd ACQ Bure AB