Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ÅRSSTÄMMA I ACQ BURE AB (PUBL) 2022

Vid årsstämman i ACQ Bure AB (publ) den 20 april 2022 behandlades bland annat följande ärenden:
 
Val av styrelse
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 5 (5). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Caroline af Ugglas, Katarina Bonde, Sarah McPhee, Eola Änggård Runsten och Patrik Tigerschiöld för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.
 
Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2023. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.
 
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 
Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
Årsstämman beslutade att godkänna förslaget om principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen.
 
Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.