Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ACQ valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen till ACQs årsstämma 2022 har utsetts. Enligt årsstämmans beslut ska Bures tre största aktieägare eller ägargrupper erbjudas att vardera utse en ledamot att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

Valberedningen har följande sammansättning:

Carsten Browall, utsedd av Bure Equity AB.
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden.
Tomas Risbecker, utsedd av AMF och AMF Fonder.
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ Bure.

Styrelsens ordförande, Patrik Tigerschiöld, är sammankallande till valberedningens första möte.
 
Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2021. Valberedningen representerar tillsammans 50,0 procent av samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.acq.se

Aktieägare som önskar lämna förslag till ACQs valberedning kan skicka e-post till info@acq.se
(rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till ACQ Bure AB, Att: Styrelsens ordförande,
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, senast den 31 januari 2022.

ACQ Bure AB (publ)

För mer information kontakta:

Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande
Tel: +46 (0) 8-614 00 20