Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ACQ offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag etablerat på initiativ av Bure Equity AB (publ) (”Bure”), offentliggjorde den 9 mars 2021 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag ett prospekt för erbjudandet (”Erbjudandet”).
 
Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 100 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”).
  • Erbjudandet omfattar 34 800 000 nyemitterade aktier i ACQ.
  • De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 3,5 miljarder SEK före avdrag för transaktionskostnader.
  • Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet. Ankarinvesterarnas respektive åtagande medför att de efter Erbjudandet genomförande äger aktier motsvarande 20,0 procent, 10,9 procent, 10,0 procent, 8,6 procent, 5,7 procent respektive 4,9 procent, det vill säga totalt 60,0 procent, av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.
  • Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 25 mars 2021 under kortnamnet ”ACQ”.

Prospekt och anmälan
Prospektet (på engelska och svenska) publiceras på ACQ:s hemsida (www.acq.se), SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälan kan göras via internetplattformen hos SEB och Avanza.
 

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 16 – 23 mars 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 16 – 24 mars 2021
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 25 mars 2021
Likviddag: 29 mars 2021

Rådgivare
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.
 
Om ACQ
ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.

ACQ:s investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.

Bure kommer vara så kallad sponsor till ACQ och kommer att äga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i ACQ. I egenskap av sponsor och initiativtagare har Bure även tecknat sponsoroptioner (”Sponsoroptionerna”) i ACQ, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast inom fem år och senast inom tio år från utfärdandet. Antalet Sponsoroptioner förväntas motsvara 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av priset per aktie i Erbjudandet men Bolaget har en möjlighet att välja att tillämpa en alternativ lösenmodell som medför att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras.

Initiativet med ACQ är ett naturligt steg i Bures utveckling av dess investeringsverksamhet då det ökar möjligheterna att förvärva större onoterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt. Initiativet har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021.

ACQ bedömer att Bures stora nätverk, i kombination med Bures förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader gör Bure mycket väl lämpad att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för ACQ:s räkning.

Mer information om ACQ finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.acq.se.
 
Om Bure
Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 15 mars 2021 består av tolv portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.