Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ACQ BURE AB OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE TRANSAKTIONEN MED YUBICO

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Den 19 april 2023 offentliggjorde ACQ Bure AB (”ACQ”) att ACQ ingått ett fusionsavtal och antagit en gemensam fusionsplan avseende ett samgående mellan ACQ och Yubico AB (”Yubico”), varigenom ACQ kommer att fusioneras med Yubico och ändra namn till Yubico AB (”Transaktionen”).

ACQ offentliggjorde den 17 maj 2023 en kallelse till en extra bolagsstämma, att hållas den 20 juni 2023, för att besluta om att godkänna Transaktionen, inklusive den gemensamma fusionsplanen.

ACQ offentliggör i dag en informationsbroschyr med information om Yubico och Transaktionen, avsedd att användas som underlag för aktieägarna i ACQ i deras beslut om att godkänna Transaktionen. Informationsbroschyren finns tillgänglig på svenska och engelska på ACQ:s webbplats, www.acq.se.