Skip to content
Regulatoriskt ACQ Bure

ACQ avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ACQ Bure AB (publ) (”ACQ” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag etablerat på initiativ av Bure Equity AB (publ) (”Bure” eller ”Sponsorn”), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet” eller ”Noteringen”). ACQ har till syfte att ta in kapital uppgående till cirka 3,5 miljarder kronor genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag.
 
Erbjudandet
En börsnotering av ACQ på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Bures utveckling av dess investeringsverksamhet då det ökar möjligheterna att förvärva större onoterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Genom nyemissionen av stamaktier förväntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor före transaktionskostnader.
 
Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder, och SEB-Stiftelsen åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare kommer Bure att teckna aktier motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ och även Bure, kommenterar:
”Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ – ett nytt förvärvsbolag som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Skälet och bakgrunden är att vi ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade och tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare.
 
Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk. Det är även Bures organisation som kommer bistå med att identifiera och föreslå potentiella förvärvsobjekt för ACQ. Under mer än 20 år har Bure tillsammans med andra ägare framgångsrikt utvecklat bolag i börsnoterad miljö och det har blivit en integrerad del av Bures värdeskapande modell att samarbeta med andra ägare. I ACQ får vi precis denna möjlighet, att tillsammans med andra ägare i noterad miljö arbeta med företagsbyggande. Många ser börsen som en exit för sitt ägande. På ACQ ser vi det tvärtom, som en startpunkt för att fortsätta det värdeskapande företagsbyggandet.”

Om ACQ
ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.
 
ACQ:s investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.
 
Bure kommer vara så kallad sponsor till ACQ och kommer att äga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i ACQ. I egenskap av sponsor och initiativtagare har Bure även tecknat sponsoroptioner (“Sponsoroptionerna”) i ACQ, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast inom fem år och senast inom tio år från utfärdandet. Antalet Sponsoroptioner förväntas motsvara 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av priset per aktie i Erbjudandet men Bolaget har en möjlighet att välja att tillämpa en alternativ lösenmodell som medför att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras.
 
Initiativet med ACQ är ett naturligt steg i Bures utveckling av dess investeringsverksamhet då det ökar möjligheterna att förvärva större onoterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt. Initiativet har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021.
 
ACQ bedömer att Bures stora nätverk, i kombination med Bures förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader gör Bure mycket väl lämpad att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för ACQ:s räkning.
 
ACQs styrkor
Möjlighet att investera i ett onoterat bolag tillsammans med Bure
ACQ erbjuder en möjlighet för institutionella investerare på börsen samt allmänheten att, tillsammans med Bures erfarna investeringsorganisation, investera i ett onoterat bolag i noterad miljö. Vidare innebär modellen en gemensam startpunkt för värdeskapande bolagsutveckling och delaktighet för aktieägarna genom att vara med och besluta om det förvärv som avses genomföras.
 
Långsiktig ägare med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag i noterad miljö
Bure avser att vara en långsiktig huvudägare i ACQ som ställer krav och tar ansvar, och Bure kommer att åta sig att inte avyttra sitt aktieinnehav i ACQ under en tid efter att ACQ fullföljt ett förvärv. Bure har sedan 1992 bidragit till att utveckla framstående bolag i ett flertal branscher i noterad och onoterad miljö och skapat aktieägarvärde över tid.
 
Attraktiv köpare av onoterade bolag
Med ACQ som ägare får exempelvis tillväxtbolag och bolag som står inför ett generationsskifte möjlighet att ta in kapital, vilket bland annat kan användas för att accelerera bolagets tillväxt genom exempelvis geografisk expansion eller investeringar i produktutveckling för att utöka sitt erbjudande. Det kan därutöver vara värdefullt att det förvärvade bolaget får en ny tydlig och stark huvudägare som långsiktigt kan stötta bolaget tillsammans med övriga ägare. Genom en försäljning till ACQ får målbolaget även tillgång till såväl svenska som internationella kapitalstarka investerare, vilket ytterligare kan främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, öka medvetenheten om målbolaget samt stärka dess varumärke.
 
En försäljning till ACQ innebär en enklare, snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv process för säljaren med större förutsebarhet avseende pris och villkor jämfört med en traditionell börsnotering, samtidigt som ACQ kommer erbjudas en djupare insyn i målbolagets verksamhet och framtida utveckling.
 
För säljare som överväger en traditionell börsnotering, där oftast endast en del av ägandet kan säljas i samband med noteringen, innebär även en försäljning till ACQ en möjlighet att direkt avyttra hela innehavet. I de fall säljaren önskar fortsätta vara ägare kan ACQ använda den egna aktien som vederlag, vilket ger säljaren en möjlighet att fortsätta vara aktieägare i målbolaget i noterad miljö tillsammans med Bure och övriga ägare.
 
Stort nätverk som ger förutsättningar för att identifiera och förvärva intressanta målbolag
ACQ, med stöd av Bures investeringsteam, kommer att arbeta aktivt med att söka upp målbolag som man bedömer skulle passa bra att utveckla i noterad miljö. Vidare förväntar sig ACQ att bolag, ledningar och ägare kommer ta kontakt med ACQ eller Bure efter att Erbjudandet genomförts. ACQ bedömer att Bures erfarna investeringsorganisation och det breda nätverk som Bure byggt upp sedan starten 1992 bestående av företag, rådgivare och ägare av bolag, kommer göra det möjligt för Bure att identifiera ett stort antal attraktiva och intressanta förvärvsmöjligheter. Därutöver har Bure gedigen erfarenhet av att genomföra förvärv och kommer därmed kunna bidra med sin expertis genom hela investeringsprocessen.
 
Transparent struktur med gemensamma incitament
Bure som största ägare kommer investera på samma villkor som övriga investerare för att skapa gemensamma intressen och incitament. I egenskap av Sponsor och initiativtagare till ACQ har Bure tecknat Sponsoroptioner och för de tjänster som Bure tillhandahåller ACQ utgår en fast månadsavgift. ACQ gör bedömningen att denna struktur är attraktiv både ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån ett intressekonfliktsperspektiv då den ökar incitamenten för Bure att vara en långsiktig och engagerad ägare som tillvaratar Bolagets intressen under en längre tid för att utveckla Bolaget och skapa aktieägarvärde.
 
Information om Erbjudandet
Det tänkta Erbjudandet kommer att bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget. Genom försäljningen av stamaktier väntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor.
 
Det tänkta Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.
 
Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som ACQ kommer att upprätta i samband med den planerade Noteringen och som förväntas att offentliggöras i mitten av mars 2021 samt publiceras på ACQ:s hemsida, www.acq.se.
 
Nasdaq Stockholm har bedömt att ACQ uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att ACQ inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.
 
Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.
 
Om Bure
Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 9 mars 2021 består av tolv portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.